Algemene voorwaarden voor verhuring van materiaal

1. ALGEMENE BEPALINGEN: Deze Algemene voorwaarden bepalen de voorwaarden waaronder de Verhuurder, de vennootschap Catch&Release, materiaal dat op het afhaaldocument beschreven wordt en hieronder het Materiaal genoemd wordt, voor een bepaalde Verhuringduur aan de Huurder die aanvaardt, verhuurt. Deze verhuringvoorwaarden zijn toepasselijk op alle voorstellen van de Huurder en op alle met de Huurder gesloten contracten, ongeacht de benaming ervan. De reservering door de Huurder aan de Verhuurder brengt onherroepelijke aanvaarding, zonder voorbehoud noch beperking, door de Huurder van al deze Algemene Verkoopsvoorwaarden mede. Indien de Huurder verwijst naar andere voorwaarden in zijn offerte of in iedere andere briefwisseling betreffende het contract, worden deze voorwaarden uitdrukkelijk geweigerd. Alle andere in andere voorwaarden vermelde bedingen veranderen niets aan het hiervóór vermelde. Iedere afwijking van, en/of bijvoeging bij het contract en/of enkele bepalingen van de verhuringvoorwaarden is slechts van kracht indien en voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen wordt en slechts betrekking heeft op bewust contract. Indien dergelijke afwijking of bijvoeging door de Huurder toegelaten wordt, heeft zij geen enkele vorige uitwerking en de medecontractant kan geen enkel recht openen voor gebeurlijke toekomstige contracten. De Huurder die reeds een contract sloot waarop deze verhuringvoorwaarden van toepassing waren, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op andere contracten die hij met de Verhuurder zal sluiten. Het feit dat de algemene voorwaarden niet in de gebruikelijke taal ontvangen werden, kan niet worden voorgehouden om de niet-nakoming van deze voorwaarden te verantwoorden. De foto’s, beschrijvingen, tarieven van de producten en/of diensten op internet zijn niet contractueel. Wijzigingen aan deze algemene voorwaarden kunnen worden gebracht zonder voorafgaande kennisgeving van de Verhuurder.

2. BETALING: De aan de Huurder vermelde prijzen worden steeds excl. BTW berekend.BTW van 21% is toepasselijk op het totale bedrag van de factuur. De vervoerkosten vallen uitsluitend ten laste van de Huurder. De betaling dient verplicht per kredietkaart of per domiciliëring te geschieden, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Bij facturering, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst of vermelding op de factuur, dient het bedrag van de bestelling te worden geregeld binnen de 14 dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op vermindering of verrekening. Na 14 dagen is een kredietbeperking toepasselijk. De termijn van factuurbetwisting verstrijkt 10 dagen na de factuurdatum. Zonder schriftelijke toelating van de Verhuurder, is de Huurder niet gerechtigd om het vereffenen van de op hem rustende verplichting tot betaling te verrekenen of te schorsen. Indien de Huurder niet betaalt binnen de voorziene termijn, wordt hij op een tekortkoming betrapt zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. Dan is de Huurder, van de vervaldatum tot de dag van de volledige betaling, een op het verschuldigde bedrag berekende interest verschuldigd, die gelijkstaat met de wettelijke interest, plus 10% per jaar. Deze interest is onmiddellijk opeisbaar zonder andere ingebrekestelling. Al de aan de incassering van de gefactureerde bedragen verbonden kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke invorderingskosten) vallen ten laste van de Huurder. De buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimumbedrag van € 125,00, dit alles excl. BTW. Hetzelfde beginsel wordt toegepast in geval van verwerping van de incassering wegens onvoldoende saldo of iedere andere aan de Huurder of aan de risico’s te zijnen laste toe te schrijven hindernis. De betaling komt eerst in mindering van de invorderingskosten, vervolgens van de verschuldigde interest, vervolgens van de hoofdsom. Indien de Huurder verscheidene facturen verschuldigd is, met inachtneming van het in de vorige zin bedongen, wordt de regeling eerst bestemd voor de oudste factuur, vervolgens voor de eerstvolgende factuur, enz. Bovendien indien de Huurder zijn uit dit Contract voortvloeiende verplichtingen niet op tijd of niet voldoende nakomt, is de Verhuurder, indien mogelijk cumulatief, gerechtigd om: a. de uitvoering van bewust contract  en/of de rechtstreeks eraan verbonden Contracten te schorsen totdat een voldoende betaling verzekerd wordt; b. over te gaan tot de volledige of gedeeltelijke (buitengerechtelijke) opzegging van dit contract en de eraan verbonden contracten, zonder dat de Verhuurder gehouden is tot om het even welke schadeloosstelling; c. de door de Huurder geleden schade te vergoeden; In geval van (tijdelijk) uitstel van betaling, faillissement, activiteitsstaking, vereffening of onder curatele stellen van de Huurder, worden al de contracten met de Huurder opgezegd tenzij de Verhuurder de Huurder, binnen een redelijke termijn, op de hoogte stelt dat hij de (gedeeltelijke) uitvoering van een/de contract(en) wenst. In dit geval mag de Verhuurder de uitvoering van bewust(e) contract(en) schorsen, zonder ingebrekestelling, totdat de betaling voldoende gewaarborgd wordt, onverminderd de andere rechten van de Verhuurder. In al de bij leden 6 en 7 aangehaalde gevallen zijn al de schuldvorderingen van de Verhuurder op de Huurder volledig en in hun geheel opeisbaar, is de klant ertoe gehouden de gehuurde goederen onmiddellijk terug te sturen en mag de Verhuurder de gronden en gebouwen van de Huurder binnendringen en binnentreden teneinde bewuste goederen in bezit te nemen. Al de eraan verbonden kosten en dientengevolge de door de Verhuurder geleden schade vallen ten laste van de Huurder.

3. RESERVERING-BESTELLING: De partijen zijn slechts contractueel verbonden na schriftelijke bekrachtiging door de Verhuurder van de reservering en de betaling van een voorschot. De Verhuurder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor van de Huurder het stellen van een  huurwaarborg of van een borgsom te eisen die ervoor bestemd is de Verhuurder vrij te waren tegen iedere som waarvan hij schuldeiser zou blijven voor welke oorzaak dan ook.

4. ANNULERING: Onverminderd her voorgaande kan de Huurder de reservering/de bestelling schriftelijk vóór de datum van terbeschikkingstelling van het gehuurde goed annuleren. De Huurder is dan de schadeloosstelling van 50% van het nettobedrag van de bestelling verschuldigd. In geval van annulering door de Huurder na datum dat het Verhuurd Materiaal beschikbaar wordt gesteld, is de Huurder dan de schadeloosstelling van 100% van het nettobedrag van de bestelling verschuldigd.

5. VERHURINGWEIGERING: De Verhuurder kan weigeren aan een Huurder te verhuren, die geen voldoende waarborgen qua verzekeringspolis of solventie of een sterk schadelastrisico biedt.

6. VERHURINGDUUR: De effectieve Verhuringduur is de periode gedurende welke de Huurder het Materiaal en toebehoren op zich neemt. De in het Contract bedongen verhuringduur is bindend en onherroepelijk. De Verhuringduur wordt in dagen uitgedrukt en gaat in op de dag van het afhalen van het Materiaal tot de dag van het terugkomen ervan in onze lokalen in Brussel (gedurende de werkdagen en –uren). Iedere begonnen dag is verschuldigd. Een verhuring van één week duurt 7 dagen achter elkaar. De Huurder dient het Materiaal en toebehoren in hun oorspronkelijke verpakking op de in het contract vermelde laatste dag van de Verhuringduur terug te sturen. In geval van vertraging in de teruggave van het Materiaal, al zijn toebehoren of de verpakking, worden boeten ten bedrage van  130% van het dagelijks tarief per schijf van 24 u. gefactureerd. In geval van verhuringverlenging: ze kan slechts geschieden met voorafgaand schriftelijk akkoord van de Verhuurder en wordt afhankelijk gesteld van de door de verhuringplanning bevestigde beschikbaarheid van het Materiaal. In alle gevallen maakt deze verlenging het voorwerp uit van een aanvullende facturering die niet afhankelijk is van de aanvangsverhuring. In geval van niet-teruggave van het Materiaal op de voorziene datum, en na ingebrekestelling die zonder gevolg is gebleven na afloop van een termijn van 8 dagen, wordt het gehuurde Materiaal naar volledig believen van de Verhuurder als verkocht aan de Huurder geacht. Het maakt het voorwerp uit van een facturering tegen de verkoopprijs die berekend wordt op basis van het tarief catalogus constructeur dat van kracht is op de datum van aankoop van het Materiaal door de Verhuurder. Deze factuur is bij ontvangst ervan betaalbaar en onafhankelijk van de verhuringfactuur van hetzelfde Materiaal. De onbruikbaarheidduur van het Materiaal wordt gefactureerd afgezien van de gebruikstijd van het Materiaal door de Huurder. De Huurder is volledig verantwoordelijk voor de door de Verhuurder en zijn klanten wegens iedere vertraging in de teruggave van het Materiaal geleden schade.

7. AFLEVERING VAN HET MATERIAAL: De inbezitneming van het Materiaal door de Huurder brengt de juridische bewaring van het Materiaal aan de Huurder over, die de volledige verantwoordelijkheid ervoor op zich neemt. Het Materiaal wordt uitsluitend afgehaald en teruggegeven te 1130 Brussel, Bourgetlaan 50, behoudens andersluidende vermelding in het contract. De Verhuurder is niet verantwoordelijk voor de schadelijke of financiële gevolgen, voor de Huurder, van een vertraging in de aflevering.

8. TERUGGAVE VAN HET MATERIAAL: De huurder verbindt zich ertoe het Materiaal op de voorziene datum, en gedurende de werkdagen en –uren, met al zijn toebehoren, terug te geven in een staat die identiek is met die waarin het afgeleverd werd. De Verhuurder aanvaardt deze teruggave slechts na verificatie van de goede werking ervan die plaats kan vinden tot 72 uur na het uur van teruggave van het Materiaal. De Verhuurder verbindt zich ertoe de Huurder zo spoedig mogelijk te verwittigen van iedere onregelmatigheid, breuk, gebrek of verborgen gebrek die tijdens het gebruik had kunnen gebeuren. In deze schadeloosstellingmededeling wordt een termijn vastgesteld waarin het beschadigde goed ter beschikking van de Huurder gehouden ter fine van een expertise. Na afloop van deze termijn wordt een herstelling of een vervanging ondernomen en al de bij artikel 10 lid 8 bepaalde kosten worden op de Huurder afgewenteld. Indien de Huurder geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot tegenexpertise, is de bepaling van de schadeloosstelling door de Huurder uitvoerbaar.

9. GEHUURD MATERIAAL: Het gehuurde materiaal blijft het volledige en uitsluitende eigendom van de Verhuurder. Het wordt geacht in goede staat van werking te zijn en volledig te worden geleverd met al zijn toebehoren. Het is de Huurder uitdrukkelijk verboden de eigendomsplaatjes te maskeren of te demonteren, die aanduiden dat het Materiaal aan de Verhuurder toebehoort, alsmede de reeksnummers van de goederen te laten verdwijnen.  De Huurder hoeft geen wijziging van welke aard dan ook aan het gehuurde Materiaal te brengen, en geen gebruik ervan te maken dat niet overeenstemt met de normale gebruiksvoorwaarden. Het is de Huurder verboden, zonder voorafgaande toelating van de Verhuurder, andere accessoires, bijkomende stukken of apparatuur te installeren dan de door onze verhuringdienst geleverde. De Huurder verbindt zich ertoe gebruik te maken van het Materiaal “als een goede huisvader” en het gebruik ervan uitsluitend aan een geschoolde technicus toe te vertrouwen, die volkomen op de hoogte is van het gebruik ervan.

10. VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDDELIJKHEDEN VAN DE HUURDER: De Huurder bekent het Materiaal in goede staat van werking met al zijn accessoires te hebben ontvangen. Hij verbindt zich ertoe de goede werking van het Materiaal te controleren binnen de 24 uren na de ontvangst ervan en de Verhuurder te verwittigen van ieder slecht functioneren binnen dezelfde termijn. Tussen het ogenblik van de inontvangstneming van het Materiaal en het ogenblik van de teruggave ervan is alleen de Huurder verantwoordelijk voor het Materiaal, hij is verantwoordelijk voor al de door het Materiaal berokkende schade. De Huurder verklaart de voor een normaal gebruik van het gehuurde Materiaal nodige bekwaamheden te hebben. Hij verbindt zich ertoe de enige gebruiker van dit Materiaal te zijn en met name het Materiaal aan derden niet te lenen of te onderverhuren zonder schriftelijk akkoord van de Verhuurder. Iedere schoonmaak, gebrekkigheid, onregelmatigheid of overdreven slijtage ten opzichte van het gespecificeerde gebruik valt ten laste van de Huurder. De beschadiging van het gehuurde goed, die veroorzaakt wordt gedurende de periode waarin de Huurder verantwoordelijk is voor het gehuurde goed, dient aan de Verhuurder onmiddellijk na de ontdekking ervan te worden medegedeeld, doch uiterlijk binnen de 48 uren na het ontstaan ervan. In geen enkel geval hoeft de Huurder het Materiaal te trachten te repareren of te laten repareren, doch moet het onmiddellijk aan de Verhuurder terug te sturen.

11. VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDDELIJKHEDEN VAN DE VERHUURDER: De Verhuurder is nooit verantwoordelijk voor de door hemzelf niet gekende verborgen gebreken waarmee de gehuurde goederen behept zijn, waardoor zij ongeschikt worden gemaakt voor hun bestemming, en is dientengevolge niet ertoe gehouden de Huurder welk uit deze gebreken voortvloeiend nadeel dan ook te vergoeden. Zo, in geen enkel geval kan de Verhuurder verantwoordelijk worden gesteld voor incidenten die een productiestaking of –vertraging veroorzaken, de gedeeltelijke of volledige vernieling van de beeldenopnamedrager, enz. De Huurder moet worden gedekt door een gepaste productieverzekering voor de opgelopen risico’s. De Verhuurder gaat geen enkele verzekering op het Materiaal aan, slechts de Huurder is verantwoordelijk voor de aan het Materiaal berokkende schade. Geen enkele vrijstelling kan ten laste van de Verhuurder vallen. In geval van onmogelijk gebruik van het Materiaal wegens defect of schade verbindt de Verhuurder zich ertoe voor zover zijn middelen dit toelaten en het materiaal beschikbaar is, in zijn lokalen Materiaal ter beschikking te stellen, dat gelijkstaat met het in de bestelbon beschreven materiaal, en gelijktijdig alles in het werk te stellen om zo spoedig mogelijk het gehuurde Materiaal te herstellen.

12. DEFECT-DIEFSTAL-VERLIES: In geval van defect van het Materiaal moet de Huurder de Verhuurder zo spoedig mogelijk  verwittigen.De Huurder moet in geen enkel geval het Materiaal trachten te herstellen of te reinigen (zoals de sensor van spiegelcamera’s), doch het onmiddellijk aan de Verhuurder terug te sturen.Zodra het Materiaal in ontvangst genomen wordt en het defect bevestigd wordt, wordt het Materiaal op de door de constructeur erkende werkplaats behandeld teneinde te zoeken naar de oorzaak van het defect en gebeurlijk het slecht functioneren te herstellen. De besluiten van de erkende werkplaats aangaande de oorzaak van het defect hebben bewijskracht om de verantwoordelijkheid te bepalen: Indien het slecht functioneren niet aan een slecht gebruik van het Materiaal toe te schrijven is (bijvoorbeeld: beschadiging van de voor- en achterlenzen van de objectieven, zoals krassen en scherven wegens gebrek aan zorg of bescherming gedurende het gebruik of het vervoer ervan, schade berokkend door zoutlucht, stuifwater, vocht, stof en zand, weersomstandigheden, enz.), is de verantwoordelijkheid van de Huurder betrokken en wordt de reparatie of de vervanging gefactureerd. In alle gevallen kan de Verhuurder niet verantwoordelijk worden gesteld voor ieder defect dat voortvloeit uit een normale slijtage van het Materiaal. In geval van diefstal/verdwijning van het gehuurde goed is de Huurder ertoe gehouden de Verhuurder ervan te verwittigen binnen de 24 uren  na deze te hebben ontdekt en de diefstal aan te geven bij een politiecommissariaat. Bovendien dient de Huurder het proces-verbaal (of een kopie ervan) aan de Verhuurder te overhandigen. Bij afwijking van de bij artikel 6 bepaalde bepalingen, in dit geval, voor zover hij betrekking heeft op het/de verdwenen goed(eren), is de in het proces-verbaal vermelde datum waarop het/de goed(eren) (waarschijnlijk) verdwe(e)n(en), toepasselijk als datum van beëindiging van de verhuringperiode. Voor gebeurlijke andere door hetzelfde contract gedekte goederen, blijft het contract lopen totdat de verhuringtermijn op één enkele der bij artikel 6 beschreven manieren eindigt. Voor de verdwenen goederen waarvan de Verhuurder de dagwaarde reeds afwentelde op de Huurder, goederen die de Huurder terugvindt en terugstuurt, is de Huurder de verhuringprijs verschuldigd tot de datum van de overhandiging. Deze wordt door de Verhuurder afgetrokken van de schadeloosstelling van de dagwaarde die aan de Huurder dient te worden teruggegeven. De expertise die verricht wordt door de Verhuurder of namens hem teneinde de beschadiging, de herstel- en/of schoonmaakkosten te bepalen, valt rechtstreeks ten laste van de Huurder. De Huurder verklaart vooraf overeen te komen dat een expertise op kosten van de Huurder door een, door de Verhuurder aangeduid expertisebureau verricht wordt indien de Verhuurder het wenselijk acht. De Huurder wordt verantwoordelijk gesteld, zonder overweging van het feit dat hij schuldig is aan de beschadiging, het verlies, de diefstal of het feit dat het gehuurde goed onbruikbaar of waardeloos wordt gemaakt. Bij niet-teruggave, beschadiging, verlies of diefstal van het Materiaal verbindt de Huurder zich ertoe de Verhuurder terug te betalen tot de waarde die berekend wordt op basis van het tarief catalogus constructeur dat van kracht is op de datum van aankoop van het Materiaal door de Verhuurder. Indien een vervanging nog mogelijk is, verbindt de Huurder zich ertoe de zo gemaakte herstelkosten te vergoeden. Deze bepalingen zijn toepasselijk op de schade en/of de diefstal van onderdelen en/of toebehoren van het gehuurde goed. Bovendien blijft de Huurder verantwoordelijk voor iedere andere door de Verhuurder dienovereenkomstig geleden schade (zoals bijvoorbeeld, doch zonder ertoe beperkt te worden: expertisekosten, omzet- en/of winstverlies, enz.)

13. VERZEKERING: De Verhuurder biedt de Huurder een verzekering “val en breuk” aan voor onopzettelijke beschadigingen. In geval van beschadigingen die opgenomen zijn in deze verzekering, zal de Huurder slechts aansprakelijk zijn voor 15% van de nieuwwaarde van het Materiaal (met een minimum van 150€ excl.btw). Is uitgesloten in deze verzekering: alle beschadigingen ten gevolge van voorspelbare of bewuste risico’s alsook verwaarlozing of water -en vochtschade, zand en stof, diefstal of verlies, of ten gevolge van een beschadiging of verlies bij douanecontroles. De “val en breuk” verzekering weerhoudt de Huurder er niet van het Materiaal te gebruiken met alle getroffen voorzorgen. Het Materiaal dient ook te allen tijde nog identificeerbaar te zijn (serienummer leesbaar)

14.TOEPASSELIJK RECHT: Dit contract is aan het Belgisch recht onderworpen. In geval van geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de opzegging van het contract, trachtten de partijen een minnelijke oplossing te vinden vóór iedere andere stap. Indien geschillen in verband met een, met Catch&Release gesloten contract ontstaan of eruit voortvloeien, bij gebrek aan minnelijk akkoord, zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.